1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA NOFRETE, vienotās reģistrācijas Nr. 40003579535, juridiskā adrese Emiļa Melngaiļa ielā 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67812778, e-pasts: trading@nofrete.lv.

Zvanot pa tālruni 67812778, rakstot e-pastu uz trading@nofrete.lv., vai vēršoties SIA NOFRETE juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šī dokumenta 12. punktu.

3. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas Pielikumā Nr. 1.

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fizisku personu –(klientu, darbinieku tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod SIA NOFRETE jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA NOFRETE biroju apmeklētājiem;
 • SIA NOFRETE uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

SIA NOFRETE rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA NOFRETEmājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes nolūki

SIA NOFRETE apstrādā personas datus preču pārdošanaiun pakalpojumu sniegšanai:

 • klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
 • līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
 • klientu apkalpošanai;
 • preču piegādeiun pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai
 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • pakalpojumu veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai;
 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
 • atskaišu sagatavošanai;

SIA NOFRETE apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA NOFRETE.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA NOFRETE apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA NOFRETE saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) intereses - lai realizētu no SIA NOFRETE un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas SIA NOFRETE leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA NOFRETE likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veiktpreču pārdošanu un pakalpojumus sniegšanu;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, interneta mājas lapā;
 • analizēt SIA NOFRETE mājaslapu, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontuSIA NOFRETE mājaslapā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
 • Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Datu apstrādes noteikumi no pārziņa citam datu pārzinim

Šie datu apstrādes noteikumi ir piemērojami tikai personas datu apstrādei, kas izriet no sadarbības līgumiem , kurus SIA NOFRETE sniedz cita juridiskā persona.

Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Puses veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību.

Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, informē otru Pusi par saņemto datu subjekta pieprasījumu, ja tas attiecas vai ietekmē otras Puses veikto personas datu apstrādi (piemēram, pieprasījums ierobežot datu apstrādi) vai ietekmē personas datus (piemēram, pieprasījums labot datus). Puses labā ticībā savstarpēji sadarbojas (piemēram, savstarpēji apmainoties ar informāciju par personas datu apstrādi), lai izpildītu pamatotus datu subjektu pieprasījumus, kā arī lai nodrošinātu datu precizitāti visu datu apstrādes laiku.

7. Personas datu apstrāde

SIA NOFRETE apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA NOFRETE saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA NOFRETE attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA NOFRETE darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA NOFRETE un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA NOFRETE var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības. Ja izpildot šos uzdevumus,SIA NOFRETE sadarbības partneri apstrādā SIA NOFRETE rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgieSIA NOFRETE sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA NOFRETE datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA NOFRETE ir tiesības nodot SIA NOFRETE sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

8. Personas datu aizsardzība

SIA NOFRETE aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA NOFRETE saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9. Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA NOFRETE neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
 • rēķinu piegāde Klientam;
 • pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA NOFRETE likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA NOFRETE likumīgās intereses.

10. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

SIA NOFRETE nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

11. Personas datu glabāšanas ilgums

SIA NOFRETE glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA NOFRETE vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Piekļuve personas datiem un citas Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA NOFRETE piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA NOFRETE veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA NOFRETE likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA NOFRETE pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē SIA NOFRETE birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA NOFRETE vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • elektroniskā veidā;

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA NOFRETE pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA NOFRETE atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

SIA NOFRETE nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

13. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot SIA NOFRETE mājās lapā, SIA NOFRETE pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz SIA NOFRETE biroju 67812778, rakstot uz e-pastu trading@nofrete.lv vai klātienē SIA NOFRETE veikalā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams Pielikums Nr. 1.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – SIA NOFRETE mājaslapā, zvanot uz SIA NOFRETE biroju 67812778, rakstot uz e-pastu trading@nofrete.lv, klātienē SIA NOFRETE veikalā, un tādā gadījumā turpmākā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

14. Saziņa ar Klientu

SIA NOFRETE veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA NOFRETE veic uz noslēgtā līguma pamata, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Saziņas laikā (ienākošie zvani, e-pasti) – SIA NOFRETE pārliecinās par Klienta identitāti pēc sekojošiem kritērijiem:

 • Telefona zvans: zvanītāja kontakttālrunis - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; Klienta nosaukums/vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • E-pasts: rakstītāja e-pasts - vai ir norādīts līgumā; Klienta līguma Nr.; Klienta nosaukums/vārds, uzvārds; pakalpojuma sniegšanas adrese;
 • Mājas lapas sadaļa e-pakalpojumi: ja Klients nav autorizējies-kritēriji no sadaļas e-pasts;
 • Klātienē: personu apliecinošs dokuments;
 • Pasta sūtījumi;
 • Kontaktpersonas – pārdevēji.

15. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA NOFRETE preču pārdošanas pakalpojumiem SIA NOFRETE veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu SIA NOFRETE komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA NOFRETE mājaslapā, SIA NOFRETE pakalpojumu pieteikšanas formā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja profilā SIA NOFRETE mājaslapā;
 • nosūtot e-pastu uz adresi trading@nofrete.lv;
 • zvanot uz SIA NOFRETE biroju 67812778;
 • klātienē SIS LOKS veikalā;

SIA NOFRETE pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA NOFRETE var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

16. Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ietvarā.

17. Citi noteikumi

SIA NOFRETE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot SIA NOFRETE mājaslapā.

Pielikums Nr.1

SIA NOFRETE Privātuma politikas pielikums Datu kategorijas

Nr.Datu kategorijaPiemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
4. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, klienta numurs
5. SIANOFRETE interneta lapās veiktās darbības lietotāja numurs un parole, adrese, tel.nr, e-pasts, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā loks.lv
6. Piegādātāja dati piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
7. Pakalpojuma dati dokumenta numurs, datums, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide
8. Sadarbības līguma dati līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
9. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss
10. Preces pirkuma dati preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija
11. Pakalpojuma pirkuma dati pirkuma informācija – klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese
12. Dalītā maksājuma dati dalītā maksājuma līguma numurs, lēmums, maksājumu grafiks
13. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
14. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
15. Pretenzijas dati Pretenzijas numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
16. Klientu aptauju dati aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes
17. SIA LOKS interneta lapās veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
18. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
19. Video dati video no klientu pasākumiem
20. Pieejas dati sistēmām klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
21. Piekrišanu informācija klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots

Задай вопрос специалисту

Свяжись с одним из наших экспертов и получи ответ немедленно!

Записаться на приём

Выберите для себя наиболее подходящие услуги, специалиста и время

Коррекция фигуры c VIP-LINE Вакуумная терапия Кавитация Мезотерапия для тела Карбокситерапия Шугаринг Bаксация Вибромассаж PROELLIXE Фотоэпиляция SPA процедуры, обертывания Тредлифтинг для тела Горячее обертываниe Интимное омоложение Классический массаж Массаж горячими камнями Лимфодренажный массаж Антицеллюлитный массаж Антистрессовый массаж Пилинг тела Тайский массаж стоп Массаж стоп ракушками Микродермабразия Пилинги Comodex Christina Чистка лица с косметикой ДМК Массаж Шиатсу с косметикой Menard Перманентный макияж Микропигментация Long Time Liner Наращивание ресниц Коррекция бровей Увеличение губ Плазмалифтинг гель Мезотерапия Гомеопатическая мезотерапия Тредлифтинг Биоревитализация Контурная пластика Инъекции ботулотоксина Карбокситерапия Маска вельвет Мать невесты Процедура Щелк Глубокий пиллинг лица Rose de Mer Фотоомоложение Трихология Процедура с икрой Нормализация пигментации Консультация у дерматолога Ликвидация пигментных пятен Ликвидация сосудистых звездочек Детская дерматология Проверка родинок Уход за руками и ногтями Маникюр Gelish Наращивание ногтей с гелем VinyLux маникюр Мужской маникюр Педикюр Гелевое французское покрытие Дерматолог Пластический хирург Косметик